Polityka prywatności

Marka Zróbmy to razem zarejestrowana jako – Unnicat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Korkowa 159A/99 NIP 1132903679 , jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie
jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. Unnicat Sp. z o.o.
posiada bazę danych klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

4. Unnicat Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
 • realizacji transakcji handlowych
 • realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
 • realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów
 • przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,
 • wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Unnicat Sp. z o.o.
 • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Unnicat Sp. z o.o.
 • wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Unnicat Sp. z o.o.

5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Unnicat Sp. z o.o. danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:
I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym
telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);
II. na prawnie uzasadnionym interesie Unnicat Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) – w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych – w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych
drogą pocztową.
Dobrowolnie i świadomie udzielam: nieodpłatne zgody na wielokrotną publikację mojego wizerunku, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej firmy
Unnicat Sp. z o.o. oraz partnerów zlecających dobecny event. Jednocześnie oświadczam, iż w sposób jasny i zrozumiały zostałam/em poinformowany o przysługujących mi prawach związanych z ochroną moich danych osobowych, w szczególności o prawie żądania od ww. osoby jako od administratora moich danych osobowych dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • uniemożliwi realizację transakcji handlowych
 • uniemożliwi realizację umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
 • uniemożliwi wykonanie realizacji usług serwisowych
 • uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.
 • może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.
 • Unnicat Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie następującym osobom trzecim:
  a. spółkom lub osobom, z którymi Unnicat Sp. z o.o. ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji działalności Spółki. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy umów zawartych przez nie z Unnicat Sp. z o.o. do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Unnicat Sp. z o.o.
  b. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

7. Unnicat Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Unnicat Sp. z o.o. lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

8. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Unnicat Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Unnicat Sp. z o.o. dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, Unnicat Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Unnicat Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, Unnicat Sp. z o.o. wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez Unnicat Sp. z o.o.
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, a na Unnicat Sp. z o.o. ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw
w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
Właściciel marki Zróbmy to razem – Unnicat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Korkowa
159A/99 NIP 1132903679 biuro@zrobmytorazem.pl